.

 
Halong
 
 
 
 

.   ( ).   .

: tl501 -

: tl502 - 2 - cochinchine

: tl503 - 3 cochinchine

  : tl504 - 4 cochinchine

 : tl505 - 7 ( ) cochinchine

: tl506 - 3 - -- ( ) toum tiou

: tl507 - 6 - -- ( ) toum tiou

: tl508 - 8 - -- ( ) toum tiou

: tl509 - 10 -- ( ) toum tiou

: tl510 - 8 pandaw    100         linh

  :

  cervices

  cervices   cochinchine

  cervices  Pandaw

  cervices Toum tiou